Polityka prywatności Sklepu Sallemore Sp. z o.o.

https://akcesorialazienkowe.pl

(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!
Poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
Respektując ww. rozporządzenie, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i inne właściwe
przepisy zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa
danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania
danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie
zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia
ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych
zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów
przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Tobie jako osobie,
której dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Sallemore Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 14
78-600 Wałcz
NIP 7651689704

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzają Państwo założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszego sklepu internetowego,
zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.
Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z
funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Dokumentacja ochrony danych osobowych obowiązująca
w Sallemore Sp. z o.o. w Wałczu

Cel przetwarzania
a) potwierdzenie i realizacja złożonych zamówień,
b) kontakt z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby, związanej z realizacją zamówienia,
c) jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, będziemy również wysyłać do
Państwa informacje handlowe

Podanie danych wskazanych powyżej jest konieczne w następujących przypadkach:
a) przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na
stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza,
b) w celu rejestracji w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy
podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie
zakupów w naszym Sklepie internetowym,
c) w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą Państwo być informowani
o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem
prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w
każdej chwili możesz się z niej wypisać.
Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie
informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy
przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także
w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony
roszczeń.
Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy
i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w
zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych
w celu realizacji transakcji kupna-sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz
Państwa (tj. osób których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą
minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do
osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać
a) przez czas wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym także wystawiania faktur lub
innych dokumentów zgodnie z przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe (podstawa
prawna: obowiązek prawny) lub
c) na potrzeby wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy (podstawa
prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub

Dokumentacja ochrony danych osobowych obowiązująca
w Sallemore Sp. z o.o. w Wałczu

zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań (podstawa
prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
e) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w tym w szczególności
w związku z podnoszeniem jakości świadczonych przez nas usług − przez czas trwania
umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane przekazujemy lub możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym
imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a) obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia
informatyczne,
b) podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług dla naszych klientów;
c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
d) innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu, w tym
w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom
prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
prawnych − w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do treści swoich danych;
 prawo ich sprostowania,
 prawo ich usunięcia, w tym prawo do bycia zapomnianym,
 prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo wniesienia sprzeciwu,
 prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych
w oparciu o przepis prawa, Administrator uprawniony będzie do kontynuowania
przetwarzania na zasadach przewidzianych w przepisie.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek bezpośrednio w siedzibie
Administratora wskazanej powyżej oraz na adres e-mail: biuro@akcesorialazienkowe.pl

Dokumentacja ochrony danych osobowych obowiązująca
w Sallemore Sp. z o.o. w Wałczu

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej
wykorzystywania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza obowiązujące przepisy.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i należytego
wykonywania umowy sprzedaży. Obowiązek podania określonych danych wynika także
z obowiązujących przepisów.

CIASTECZKA (COOKIES)

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Sallemore z siedzibą pod adresem 78-600
Wałcz, ul. Dworcowa 14.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session
cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu;

Dokumentacja ochrony danych osobowych obowiązująca
w Sallemore Sp. z o.o. w Wałczu

Strona 5 z b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.